Рубрика: Для Батьків

Аналіз відвідування дітьми навчального закладу

АНАЛІЗ  ФАКТИЧНОГО ВІДВІДУВАННЯ ДІТЕЙ В ДНЗ №  43

                                «МОРСЬКА ХВИЛЯ»  ЗА   ЖОВТЕНЬ 2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

№ групи,

тип групи

Показники                                                  2017 рік
                                               X місяць
1 (ясла) Дітей за списком 23
К-сть робочих днів 21
Фактично дітоднів 297
План дітоднів до списку 483
% відвідувавання (до списку) 61
 

 

2 (ясла)

Дітей за списком 21
К-сть робочих днів 21
Фактично дітоднів 271
План дітоднів до списку 441
% відвідувавання (до списку) 61
 

 

3 (ясла)

Дітей за списком 22
К-сть робочих днів 21
Фактично дітоднів 249
План дітоднів до списку 462
% відвідувавання (до списку) 54
 

 

4 (ясла)

Дітей за списком 20
К-сть робочих днів 21
Фактично дітоднів 227
План дітоднів до списку 420
% відвідувавання (до списку) 54
 

 

5 (сад)

Дітей за списком 26
К-сть робочих днів 21
Фактично дітоднів 374
План дітоднів до списку 546
% відвідувавання (до списку) 68
 

 

6 (сад)

Дітей за списком 29
К-сть робочих днів 21
Фактично дітоднів 439
План дітоднів до списку 609
% відвідувавання (до списку) 72
7 (сад) Дітей за списком 30
К-сть робочих днів 21
Фактично дітоднів 491
План дітоднів до списку 630
% відвідувавання (до списку) 78
8 (сад) Дітей за списком 28
К-сть робочих днів 21
Фактично дітоднів 468
План дітоднів до списку 588
% відвідувавання (до списку) 80
9 (сад) Дітей за списком 30
К-сть робочих днів 21
Фактично дітоднів 401
План дітоднів до списку 630
% відвідувавання (до списку) 64
10 (сад) Дітей за списком 25
К-сть робочих днів 21
Фактично дітоднів 356
План дітоднів до списку 525
% відвідувавання (до списку) 68
11 (сад) Дітей за списком 28
К-сть робочих днів 21
Фактично дітоднів 382
План дітоднів до списку 588
% відвідувавання (до списку) 65

 

 

 

 

Всього

по ДНЗ

 (за 9-ий місяць)

За 9 місяць 2017 р : По  ДНЗ : ясла: сад:
Дітей за списком 282 86 196
К-сть робочих днів 21 21 21
Фактично дітоднів 3955 1044 2911
План дітоднів до списку 5922 1806 4116
% відвідувавання (до списку) 67 58 71

 

 

Завідувач ______________  /_______________/    С/м старша    ____________ /_________________ /      

 

Положення про раду дошкільного навчального закладу /ясла-садок/ комбінованого типу № 43 „Морська хвиля ” Черкаської міської ради

 Положення про раду дошкільного навчального закладу /ясла-садок/ комбінованого типу № 43  „Морська хвиля ” Черкаської міської ради

 1. Загальні положення

1.1.  Відповідно до пункту 46 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, у дошкільних навчальних закладах на загальних зборах (конференції) обирають раду навчального закладу, її членів і голову.

1.2.  Рада дошкільного навчального закладу (далі – рада) — це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.

1.3.  У своїй діяльності рада керується Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, цим Положенням та Статутом ДНЗ.

1.4.  Дане Положення розроблено відповідно до Типового положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказам МОН України 27.03.2001 р. № 159.

 Мета, завдання і принципи діяльності ради дошкільного навчального закладу

2.1.  Метою діяльності ради є:

—    сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

—   об’єднання зусиль педагогічного колективу, батьків, громадськості щодо розвитку дошкільного навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

—  формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління дошкільним навчальним закладом;

—    розширення  колегіальних  форм  управління  навчальним  закладом;

–  підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

 • Основними завданнями ради є:

—   підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю;

—  визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку дошкільного навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

—    формування виховного середовища;

—    створення належного педагогічного клімату в дошкільному закладі;

— сприяння духовному, фізичному розвитку дітей та набуття ними соціального досвіду;

—  підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання дітей, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

—     сприяння організації дозвілля та оздоровлення дітей;

—  ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості дошкільної освіти;

—   зміцнення партнерських зв’язків між родинами дітей та дошкільним навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3. Рада дошкільного навчального закладу діє на засадах:

—    законності, гласності;

—    колегіальності  ухвалення  рішень;

—    добровільності і рівноправності членства.

 З.Структура ради дошкільного навчального закладу

та  організація   її   діяльності

3.1.  Обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, встановлюють строк їх повноважень на загальних зборах (конференції), що проводяться на початку навчального року. До складу ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, батьків або осіб, які їх замінюють.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

3.2.  На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

3.3.  Рада працює за планом, що затверджується на першому засіданні новообраної ради. 

Кількість засідань визначається їхньою доцільністю.

3.4.  Очолює раду навчального закладу голова, який обирається зі складу ради.  Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути завідувач дошкільного закладу та його заступники.

3.5.  Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи завідувача дошкільним навчальним закладом, власника (засновника), а також членами ради.

3.6.  Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їхньої роботи визначаються радою.

3.7.  Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

3.8.  Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

3.9.  Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту дошкільного навчального закладу, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, батьків або осіб, які їх замінюють.

3.10. У разі незгоди адміністрації дошкільного навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До    складу    комісії    входять    представники    органів    громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету ДНЗ.

3.11 .Рада навчального закладу:

—   організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

—  розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу;

—  заслуховує питання організації харчування у дошкільному навчальному закладі;

—  розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи дошкільного закладу;

— разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

—  розробляє, переглядає, при потребі вносить зміни в положення про раду дошкільного закладу з дотриманням чинного законодавства України про освіту;

—   розглядає питання здобуття обов’язкової дошкільної освіти;

—   сприяє педагогічній освіті батьків;

— вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

3.12.Статутом дошкільного навчального закладу можуть визначатись й інші повноваження ради закладу, що не суперечать чинному законодавству.

У 2017-2018 навчальному році до ради входять:

Голова ради – Гусаченко К.О.

Заступник – Власенко І.В.

Секретар – Крайсвітня І.В.

Члени ради від батьків: 

група №1 – Вовк Ірина Сергіївна

група №2 – Олійник Оксана Григорівна

група №3 – Колбасенко Аліна Михайлівна

група №4 – Побиванець Світлана Сергіївна

група № 5 – Охріменко Світлана Олександрівна

група №6 – Шемет Ірина Анатоліївна

група №7  – Гусаченко Костянтин Олександрович

група №8 – Ходзіцька Олеся Володимирівна

група №9 – Лопушко Юлія Миколаївна

група №10 – Тітова Тетяна Сергіївна

група №11–  Крайсвітня Алла Вікторівна

Простибоженко-Даниляка Катерина Пилипівна

Члени ради від педагогічного колективу

 1. Перетятько Світлана Валеріївна
 2. Вовк Ольга Петрівна
 3. Доброволянська Олена Олександрівна
 4. Євич Тетяна Вікторівна
 5. Дунайська Оксана Миколаївна
 6. Ткаченко Наталія Володимирівна
 7. Сисенко Альона Михайлівна
 8. Баранник Світлана Анатоліївна
 9. Фуркало Ольга Миколаївна
 10. Попова Тетяна миколаївна
 11. Нечаєва Людмила Василівна
 12. Швидка Наталія Олександрівна 

План роботи ради дошкільного навчального закладу /ясла-садок/  комбінованого типу № 43 «Морська хвиля»  Черкаської міської ради на 2017 – 2018 навчальний рік

Зміст Термін виконання Відповідальний
1. 1.1.               Затвердження плану роботи на навчальний рік

1.2.               Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Протипожежна безпека.

1.3.               Підготовка закладу до 2017-2018 н.р. Зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного закладу /скласти проект проведення робіт в 2018 р./

1.4.                Основні завдання  діяльності педколективу в контексті завдань Базового компоненту   дошкільної освіти.  

1.5.               Законодавче забезпечення прав дітей  в Україні.

Вересень  2017 р. Завідувач  ДНЗ

 

Голова ради закладу

 

 

 

 

 

Вихователь-методист

2. 1.1.     Виконання вимог Інструкції з

           організації харчування дітей.

           Аналіз харчування дітей.

1.2.            Аналіз відвідування дітьми дошкільного закладу за 9,10,11 місяці поточного року.

1.3.            Підготовка до Новорічних свят

1.4.            Звіт про використання бюджетних та позабюджетних коштів.

       Грудень

            2017 р.

Завідувач  ДНЗ

 

 

Голова ради закладу

3. 1.1.   Кошторис 2018 року. Використання   бюджетних та позабюджетних коштів.

1.2. Затвердження плану заходів по підготовці до нового навчального року.

1.3. Співпраця з громадськими організаціями.

Лютий

2018 р.

Завідувач  ДНЗ

 

 

Голова ради закладу

4. 1.1. Організація оздоровлення дітей влітку.

1.2. Виконання заходів підготовки до                 нового навчального  року. Використання бюджетних та позабюджетних коштів.

1.3.             Результати діяльності педколективу за навчальний рік в контексті завдань Базового компоненту   дошкільної освіти.  

Квітень

2018 р.

.

Завідувач  ДНЗ

Голова ради закладу

 

Вихователь-методист

 

Оголошення

Шановні батьки!

Повідомляємо Вас, що у департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

з 20 вересня 2016 року відкрита

ГАРЯЧА ЛІНІЯ(0472) 56-60-88

з питань освіти, культури, молоді та спорту,

що працює з понеділка до четверга

з 08.00 до 17.00 год., а в п’ятницю з 08.00 до 16.00.

Розклад занять та режим дня в дошкільному навчальному закладі

Швидко плине час і ось уже відбулися батьківські збори для тих, хто вперше відвідуватиме наш заклад з 1 вересня 2017 року. Щоб більш детально ознайомитися з розкладом та режимом  дня у  дошкілному закладі (ясла-садок) комбінованого типу №43 “Морська хвиля” клікніть на файлі, що розташований нижче.

Презентація розклад занять та режим дня